AGB

ehdot

CONASKIN GmbH
Schauenburgerstr. 116
D-24118 Kiel
Saksa

("Myyjä")

§ 1 soveltamisala

 1. Nämä ehdot koskevat kuluttajia ja yrityksiä. Kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeudellisen liiketoimen tarkoituksiin, jotka eivät ole pääasiassa kaupallisia tai itsenäisiä ammatinharjoittajia. Yrittäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeushenkilö, joka oikeustoimea tehdessään toimii harjoittamalla kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaansa.
 2. Kaikki myyjän toimitukset, palvelut ja tarjoukset tehdään yksinomaan näiden yleisten ehtojen perusteella. Nämä ovat osa kaikkia sopimuksia, jotka myyjä tekee sopimuskumppaneidensa (jäljempänä myös "ostaja" tai "asiakas") kanssa tarjoamistaan ​​toimituksista tai palveluista.
 3. Asiakkaan tai kolmansien osapuolten ehdot ovat voimassa vain, jos myyjä suostuu niiden voimassaoloon kirjallisesti yksittäistapauksissa.

2 § Tarjous ja sopimuksen tekeminen

 1. Kaikkia myyjän tarjouksia voidaan muuttaa ja sitovia, elleivät ne ole nimenomaisesti merkitty sitoviksi tai sisältävät tiettyä hyväksymisjaksoa. Myyjä voi hyväksyä tilauksia tai välityspalkkioita XNUMX päivän kuluessa vastaanottamisesta.
 2. Kirjallinen ostosopimus, joka sisältää nämä yleiset ehdot, tulee voimaan asiakkaan kirjallisen tilauksen ja myyjän kirjallisen tilausvahvistuksen kautta, on ratkaiseva myyjän ja asiakkaan välisen oikeussuhteen kannalta. Ostosopimus heijastaa täysin kaikkia sopimuspuolten välisiä sopimuksia sopimuksen aiheesta. Myyjän ennen tämän sopimuksen tekemistä antamat sanalliset lupaukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, ja sopimuspuolten väliset sanalliset sopimukset korvataan kirjallisella sopimuksella, elleivät ne nimenomaisesti ilmoita jatkavansa niiden soveltamista.
 3. Lisäykset ja muutokset tehtyihin sopimuksiin, mukaan lukien nämä yleiset toimitusehdot, on tehtävä kirjallisesti, jotta ne olisivat voimassa, ellei yksittäistapauksissa ole tehty nimenomaista erillistä sopimusta.
 4. Tietoliikenne, erityisesti faksilla tai sähköpostilla, riittää säilyttämään kirjallisen muodon edellyttäen, että jäljennös allekirjoitetusta ilmoituksesta lähetetään.

§ 3 hinnat ja maksu

 1. Hinnat koskevat tilausvahvistuksessa mainittuja palveluja ja toimituksia. Hinnat ovat lopullisia hintoja euroina, mukaan lukien lakisääteinen myyntivero ja muut hintakomponentit, ja Saksan sisäiselle toimitukselle, mukaan lukien lähetyskulut.
 2. Kauppahinta maksetaan pankkisiirrolla, PayPalilla, suoraveloituksella tai luottokortilla (VISA tai MasterCard) asiakkaan harkinnan mukaan.
 3. Tarjoamme maksua vain laskua vastaan ​​erillisen sopimuksen perusteella. Tällöin maksu suoritetaan pankkisiirrolla (Förde Sparkasse Kiel, IBAN DE72 2105 0170 1001 9591, BIC NOLADE03KIE). Ellei toisin ole sovittu, kauppahinta on maksettava laskua vastaan ​​ilman vähennyksiä 21 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Päivämäärä, jolloin myyjä on vastaanottanut sen, on ratkaiseva maksupäivän kannalta. Jos asiakas ei vastaa myyjän kirjalliseen muistutukseen, joka on annettava kohtuullisella lisäajalla, jäljellä oleviin määriin sovelletaan korkoa siitä päivästä lukien, jona ajanjakso päättyy, viivästyskorkoineen lakisääteisellä korolla (§ 14 BGB); korkeamman koron ja lisävahingon ilmoittaminen maksukyvyttömyystilanteessa ei vaikuta. Myyjällä on myös oikeus peruuttaa sopimus ja vaatia toimitettujen tavaroiden luovuttamista.

4 § Kuittaus ja pidättämisoikeudet

Asiakkaalla on lupa kuitata vastakanteita tai käyttää pidättämisoikeutta vain, jos hänen vastakanteensa ei ole kiistetty tai jos se on laillisesti perustettu.

§ 5 toimitus ja toimitusaika

 1. Myyjän lupaamat toimitusten ja palveluiden määräajat ja päivämäärät ovat aina likimääräisiä, ellei erikseen ole luvattu tai sovittu kiinteää ajanjaksoa tai päivämäärää. Jos toimituksesta on sovittu, toimitusajat ja toimituspäivät tarkoittavat luovutusaikaa huolitsijalle, kuljetusliikkeelle tai muulle kuljetuksen teettämälle kolmannelle osapuolelle. Ellei toisin mainita, lähetys tehdään kahden työpäivän kuluessa tilauksen vahvistuksen lähettämisestä. Toimitustapa ja pakkaus ovat myyjän vastuullisen harkinnan alaisia.
 2. Myyjä ei ole vastuussa toimituksen mahdottomuudesta tai toimituksen viivästymisestä siltä osin kuin se johtuu ylivoimaisesta esteestä tai muista tapahtumista, joita ei ollut ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä (esim. Kaikenlaiset toimintahäiriöt, vaikeudet materiaalien tai energian hankinnassa) , kuljetusviivästykset, lakot, lailliset työsulku, työvoiman, energian tai raaka-aineiden puute, tarvittavien virallisten lupien saamisen vaikeudet, viralliset toimenpiteet tai toimittajien puutteet, virheelliset tai myöhäiset toimitukset), joista myyjä ei ole vastuussa. Jos tällaiset tapahtumat tekevät toimituksesta tai palvelusta huomattavasti hankalamman tai mahdottomamman myyjälle eikä este ole vain väliaikainen, myyjällä on oikeus peruuttaa sopimus. Tilapäisten esteiden sattuessa toimitus- tai palvelumääräaikoja pidennetään tai toimitus- tai palvelupäivämääriä lykätään esteen ajanjaksolla ja kohtuullisella käynnistysjaksolla. Jos asiakkaan ei voida odottaa hyväksyvän toimitusta tai palvelua viivästymisen vuoksi, hän voi peruuttaa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti välittömästi myyjälle.
 3. Myyjällä on oikeus toimittaa osittaisia ​​toimituksia vain, jos asiakas voi käyttää osittaista toimitusta sopimukseen perustuvan tarkoituksensa rajoissa, muiden tilattujen tavaroiden toimitus on varmistettu eikä asiakkaalle aiheudu merkittäviä lisätoimia tai kustannuksia tulos (ellei myyjä ilmoita olevansa halukas vastaamaan näistä kustannuksista).
 4. Jos myyjä laiminlyö toimituksen tai palvelun tai jos toimitus tai palvelu on jostain syystä mahdotonta, myyjän vastuu vahingoista on rajoitettu näiden yleisten toimitusehtojen osan 9 mukaisesti.

§ 6 Riskin siirto lähettämisen yhteydessä

 1. Kuluttajien osalta sovelletaan lain säännöksiä.
 2. Seuraava koskee yrittäjiä: Riski siirtyy asiakkaalle viimeistään, kun toimituserä luovutetaan huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on nimetty suorittamaan lähetys. Myyjä vakuuttaa lähetyksen varkauksilta, rikkoutumiselta, kuljetukselta, tulipalo- ja vesivahinkoilta tai muilta vakuutettavilta riskeiltä asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan.

§ 7 Takuu ja viat

 1. Lakisääteisiä määräyksiä sovelletaan kuluttajiin.
 2. Lakisääteisiä määräyksiä sovelletaan yrittäjiin, ellei jäljempänä toisin mainita:

a) Takuuaika on 12 kuukautta toimituksesta. Tätä ajanjaksoa ei sovelleta asiakkaan vahingonkorvausvaatimuksiin, jotka johtuvat henkilövahingoista, raajoista tai terveydestä tai myyjän tai hänen sijaisensa edustajien tahallisista tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvista velvollisuuksien rikkomisista, jotka ovat lakisääteisiä lakisääteisten lakien mukaisesti.

b) Toimitetut tavarat on tutkittava huolellisesti heti toimituksen jälkeen asiakkaalle tai hänen nimeämälle kolmannelle osapuolelle. Ilmeisten vikojen tai muiden vikojen osalta, jotka olisi voitu tunnistaa välittömällä ja huolellisella tutkimuksella, ostajan katsotaan hyväksyneen ne, jos myyjä ei saa kirjallista ilmoitusta virheistä seitsemän työpäivän kuluessa toimituksesta. Muiden virheiden osalta toimitustarvikkeiden katsotaan olevan ostajan hyväksymiä, jos myyjä ei saa ilmoitusta virheistä seitsemän työpäivän kuluessa ajankohdasta, jolloin vika ilmeni; jos vika oli asiakkaan tunnistettavissa jo aikaisemmassa vaiheessa normaalikäytön aikana, tämä aikaisempi ajankohta on ratkaiseva irtisanomisajan alkamiselle. Myyjän pyynnöstä hylätty toimitustapa on palautettava maksettuun myyjälle. Jos valitus on perusteltu, myyjä korvaa halvimman kuljetusreitin kustannukset; tätä ei sovelleta, jos kustannukset kasvavat, koska toimitustuote on muualla kuin sen aiottu käyttö.

c) Jos toimitetusta tavarasta huolimatta huolimatta ilmenee vika, joka oli jo olemassa riskinsiirron yhteydessä, myyjä korjaa tavarat tai toimittaa korvaavat tavarat ilmoittamalla virheistä ajoissa. Myyjälle on aina annettava mahdollisuus tarjota täydentävää suoritusta kohtuullisen ajan kuluessa. Edellä mainittu asetus ei vaikuta takautumisvaatimuksiin rajoituksetta.

Jos myöhempi suorittaminen epäonnistuu, asiakas voi - sanotun kuitenkaan rajoittamatta vahingonkorvausvaatimuksia - irtisanoutua sopimuksesta tai alentaa korvausta.

d) Vikavaatimuksia ei ole olemassa, jos vain vähäiset poikkeamat sovitusta laadusta, vain vähäinen käyttökelpoisuuden heikkeneminen ja vahingot, jotka tapahtuvat riskin siirron jälkeen virheellisen tai huolimattoman käsittelyn seurauksena , erityisesti väärä varastointi.

e) Asiakkaan saatavat, jotka aiheutuvat lisäsuorituksen kannalta välttämättömistä kuluista, erityisesti kuljetus-, matka-, työ- ja materiaalikustannukset, jätetään huomioimatta, jos kulut kasvavat, koska toimitetut tavarat siirretään myöhemmin muuhun kuin asiakkaan sijaintiin sivuliike, ellei lähetys vastaa sen käyttötarkoitusta.

f) Ostajan takautumisoikeus myyjään on olemassa vain siltä osin kuin ostaja ei ole tehnyt asiakkaansa kanssa mitään sopimuksia, jotka ylittäisivät laillisesti pakolliset virheitä koskevat vaatimukset. Kohtaa 2.e. sovelletaan asiakkaan takautumisoikeuden laajuuteen myyjää vastaan. vastaava.

g) Jos vika johtuu myyjän syystä, asiakas voi vaatia korvausta 9 §: ssä määritellyin ehdoin.

§ 8 vastuu huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista

 1. Myyjän vastuu vahingoista riippumatta oikeudellisesta syystä, erityisesti mahdottomuudesta, viivästymisestä, puutteellisesta tai virheellisestä toimituksesta, sopimuksen rikkomisesta, sopimusneuvottelujen velvoitteiden rikkomisesta ja vahingonkorvauksesta on rajoitettu tämän 9 §: n mukaisesti, sikäli kuin se on vika kussakin tapauksessa.
 2. Myyjä ei ole vastuussa elintensä, laillisten edustajiensa, työntekijöidensä tai muiden sijaishenkilöiden yksinkertaisesta huolimattomuudesta, ellei ole rikottu olennaisia ​​sopimusvelvoitteita. Sopimuksen kannalta olennaisia ​​ovat velvollisuus toimittaa tavara ajoissa, sen vapaus omistusoikeusvirheistä sekä sellaiset olennaiset virheet, jotka vaikuttavat sen toimintaan tai käytettävyyteen vain merkityksettömästi, sekä neuvoa-antavat, suojaavat ja huoltajuutta koskevat velvoitteet jotta asiakas voi käyttää jakelutuotetta sopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on suojella asiakkaan henkeä ja raajoja tai suojella heidän omaisuuttaan merkittäviltä vaurioilta.
 3. Siltä osin kuin myyjä on periaatteessa vastuussa vahingoista 9 §: n 2 momentin mukaisesti, tämä vastuu rajoittuu vahinkoihin, jotka myyjä ennakoi sopimuksen rikkomisen mahdollisena seurauksena sopimuksen tekohetkellä tai jonka hänen olisi pitänyt ennakoida, jos hän olisi harjoittanut asianmukaista huolellisuutta. Toimitustuotteiden virheistä aiheutuvat välilliset vahingot ja välilliset vahingot ovat myös korvauskelpoisia vain, jos vahingot ovat tyypillisesti odotettavissa, kun toimitustarvetta käytetään tarkoitetulla tavalla.
 4. Edellä mainittuja poissulkemisia ja vastuunrajoituksia sovelletaan samassa määrin myyjän elinten, laillisten edustajien, työntekijöiden ja muiden sijaisten edustajien eduksi.
 5. Siltä osin kuin myyjä antaa yleistietoja tai toimii neuvonantajana ja nämä tiedot tai neuvot eivät kuulu sopimuksen mukaan sovittuihin palveluihin, joita hän on velkaa, tämä tehdään ilmaiseksi ja vastuuta lukuun ottamatta.
 6. Tämän §: n 9 rajoitukset eivät koske myyjän vastuuta tahallisesta käyttäytymisestä, taatuista ominaisuuksista, hengen, ruumiin tai terveydelle aiheutuneista vammoista tai tuotevastuulain mukaan.

§ 9-nimikkeen säilyttäminen

 1. Toimitetut tavarat ovat myyjän omaisuutta, kunnes kaikki korvaukset on maksettu kokonaisuudessaan.
 2. Niin kauan kuin omistajuus ei ole vielä siirtynyt hänelle, asiakkaan on kohdeltava tavaroita huolellisesti. Niin kauan kuin omistusoikeus ei ole vielä kulunut, asiakkaan on ilmoitettava meille välittömästi kirjallisesti, jos toimitettu tavara on takavarikoitu tai altistettu muille kolmansien osapuolten toimenpiteille.

§ 10 Huomautus kuluttajariitojen ratkaisemisesta

Euroopan komissio tarjoaa alustan tuomioistuinten ulkopuoliselle verkkovälitteiselle riidanratkaisulle (OS-foorumi), joka löytyy osoitteesta www.ec.europa.eu/consumers/odr on soitettavissa. Sähköpostiosoitteemme on: contact@conaskin.de

Yritämme sopia sopimuksesta mahdollisesti syntyvistä mielipide-eroista sovinnollisesti. Lisäksi ei ole velvollisuutta eikä halua osallistua riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien välimieslautakunnassa.

§ 11 sekalaiset

 1. Tähän sopimukseen ja kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, lukuun ottamatta YK: n myyntisopimusta (CISG).
 2. Kaikkien sopimussuhteesta johtuvien velvoitteiden toteutuspaikka on myyjän kotipaikka Kielissä, ellei toisin mainita.
 3. Jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai erityinen julkisoikeudellinen rahasto tai jos hänellä ei ole yleistä lainkäyttöaluetta Saksan liittotasavallassa, lainkäyttöpaikka liiketoiminnasta aiheutuville riidoille myyjän ja asiakkaan välinen suhde on myyjän valinnan mukaan toimipaikka Kiel tai asiakkaan kotipaikka. Näissä tapauksissa kuitenkin myyjän sääntömääräinen kotipaikka Kielissä on yksinomainen toimivalta myyjää vastaan ​​nostettavissa kanteissa. Tämä asetus ei vaikuta yksinoikeudellisia paikkoja koskeviin pakollisiin säännöksiin.
 4. Siltä osin kuin sopimus tai nämä yleiset toimitusehdot sisältävät porsaanreikiä, näiden oikeudellisesti pätevien määräysten katsotaan olevan sovittu näiden aukkojen täyttämiseksi, joista sopimuskumppanit olisivat sopineet sopimuksen taloudellisten tavoitteiden ja sopimuksen tarkoituksen mukaisesti. nämä yleiset ehdot, jos he olisivat tienneet porsaanreikistä.

Yleisten ehtojen loppu

[Gzd_complaints]