förhållanden

termer

från CONASKIN GmbH
Schauenburgerstr. 116
D-24118 Kiel
Tyskland

("Säljare")

§ 1 tillämpningsområde

 1. Dessa villkor gäller för konsumenter och företag. En konsument är varje fysisk person som avslutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de avslutar en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.
 2. Alla leveranser, tjänster och erbjudanden från säljaren sker exklusivt på grundval av dessa allmänna villkor. Dessa är en del av alla avtal som säljaren slutar med sina avtalspartner (nedan kallad "kund" eller "kund") för de leveranser eller tjänster som erbjuds av honom.
 3. Villkoren för kunden eller tredje part gäller endast om säljaren skriftligen samtycker till deras giltighet från fall till fall.

§ 2 Erbjudande och ingående av kontrakt

 1. Alla säljares erbjudanden kan komma att ändras och vara icke-bindande, såvida de inte uttryckligen markeras som bindande eller innehåller en specifik godkännandeperiod. Säljaren kan acceptera beställningar eller uppdrag inom fjorton dagar efter mottagandet.
 2. Det skriftliga köpeavtalet, inklusive dessa allmänna villkor, som uppstår genom kundens skriftliga order och säljarens skriftliga orderbekräftelse, är avgörande för det rättsliga förhållandet mellan säljaren och kunden. Köpeavtalet återspeglar fullständigt alla avtal mellan de avtalsslutande parterna om ämnets innehåll. Muntliga löften från säljaren före ingåendet av detta avtal är inte juridiskt bindande och muntliga avtal mellan de avtalsslutande parterna ersätts av det skriftliga avtalet, såvida det inte uttryckligen anges i varje fall att de kommer att fortsätta att gälla på ett bindande sätt.
 3. Tillägg och ändringar av de avtal som gjorts, inklusive dessa allmänna leveransvillkor, måste göras skriftligt för att vara effektiva, såvida inte ett uttryckligt individuellt avtal har gjorts i enskilda fall.
 4. Telekommunikationsöverföring, i synnerhet via fax eller e-post, räcker för att behålla den skriftliga blanketten, förutsatt att kopian av den undertecknade deklarationen överförs.

§ 3 priser och betalning

 1. Priserna gäller för omfattningen av tjänster och leveranser som anges i orderbekräftelsen. Priserna är slutpriser i EURO inklusive lagstadgad moms och andra priskomponenter och för frakt inom Tyskland inklusive fraktkostnader.
 2. Betalning av köpeskillingen sker via banköverföring, PayPal, autogiro eller kreditkort (VISA eller MasterCard) efter kundens bedömning.
 3. Vi erbjuder endast betalning mot faktura på grundval av ett separat avtal. I detta fall sker betalning via banköverföring (Förde Sparkasse Kiel, IBAN DE72 2105 0170 1001 9591 03, BIC NOLADE21KIE). Om inget annat avtalats måste köpeskillingen betalas mot fakturan utan avdrag inom 14 dagar efter mottagande av fakturan. Säljarens mottagningsdatum är avgörande för betalningsdagen. Om kunden inte svarar på en skriftlig påminnelse från säljaren, som måste ges med en rimlig betalningsperiod, ska de utestående beloppen ränta från den dag då perioden löper ut med dröjsmålsränta till den lagstadgade räntan (§ 288 BGB); Påståendet om högre ränta och ytterligare skada vid fallissemang förblir opåverkat. Säljaren har också rätt att återkalla avtalet och kräva att de levererade varorna överlämnas.

§ 4 Förskjutning och kvarhållningsrätt

Kunden har endast rätt att kompensera mot motkrav eller utöva en reträtt om hans motkrav är obestridd eller har lagligen fastställts.

§ 5 leverans och leveranstid

 1. Tidsfrister och datum för leveranser och tjänster som säljaren lovar är alltid ungefärliga, såvida inte en bestämd period eller ett datum uttryckligen har utlovats eller avtalats. Om en överenskommelse har fastställts avser leveransperioder och leveransdatum tidpunkten för överlämnande till speditören, transportören eller annan tredje part som har beställts med transporten. Om inte annat anges kommer leveransen att ske inom två arbetsdagar efter att orderbekräftelsen har skickats. Fraktmetoden och förpackningen är föremål för säljarens pliktskyldiga bedömning.
 2. Säljaren är inte ansvarig för omöjlig leverans eller för leveransförseningar, i den mån dessa orsakas av force majeure eller andra händelser som inte var förutsebara vid avtalets ingående (t.ex. driftsstörningar av alla slag, svårigheter i material eller energi upphandling, transportförseningar, strejker, lagliga lockouts, brist på arbetskraft, energi eller råvaror, svårigheter att få nödvändiga officiella tillstånd, officiella åtgärder eller brist på, felaktig eller sen leverans från leverantörer) som säljaren inte ansvarar för. Om sådana händelser gör leveransen eller tjänsten betydligt svårare eller omöjlig för säljaren och hindret inte bara är av tillfällig karaktär, har säljaren rätt att säga upp avtalet. I händelse av tillfälliga hinder förlängs leverans- eller serviceperioderna eller leverans- eller servicedatum skjuts upp med hinderperioden plus en rimlig startperiod. Om kunden inte kan förväntas acceptera leveransen eller tjänsten till följd av förseningen, kan han återkalla avtalet genom en omedelbar skriftlig förklaring till säljaren.
 3. Säljaren har endast rätt att göra delleveranser om den partiella leveransen kan användas av kunden inom ramen för det avtalsenliga avsedda syftet, leveransen av de återstående beställda varorna garanteras och kunden inte medför några väsentliga tilläggsarbeten eller extra kostnader (såvida inte säljaren förklarar sig villig att bära dessa kostnader).
 4. Om säljaren försummar en leverans eller tjänst eller om en leverans eller tjänst blir omöjlig av någon anledning är säljarens skadeståndsansvar begränsat i enlighet med avsnitt 9 i dessa allmänna leveransvillkor.

§ 6 Överföring av risk vid leverans

 1. För konsumenter gäller de lagliga bestämmelserna.
 2. För entreprenörer gäller följande: Risken överförs till kunden senast när leveransvaran överlämnas till speditören, transportören eller annan tredje part som utsetts för att utföra sändningen. Sändningen försäkras endast av säljaren mot stöld, brott, transport, brand och vattenskador eller andra försäkringsbara risker på kundens uttryckliga begäran och på hans bekostnad.

§ 7 Garanti och defekter

 1. De lagstadgade bestämmelserna gäller konsumenter.
 2. De lagstadgade bestämmelserna gäller entreprenörer, om inte annat anges nedan:

a) Garantiperioden är 12 månader från leverans. Denna period gäller inte skadeståndsanspråk från klienten på grund av personskada på liv, lemmar eller hälsa eller från uppsåtliga eller grovt oaktsamma skyldigheter från säljaren eller hans ställföreträdare, som är lagstadgade i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

b) De levererade varorna ska noggrant undersökas omedelbart efter leverans till kunden eller till en tredje part utsedd av honom. När det gäller uppenbara brister eller andra brister som skulle kunna kännas igen med en omedelbar, noggrann undersökning, anses de ha godkänts av köparen om säljaren inte får ett skriftligt meddelande om brister inom sju arbetsdagar efter leveransen. När det gäller andra brister anses leveransartiklarna ha godkänts av köparen om säljaren inte får meddelandet om brister inom sju arbetsdagar efter den tidpunkt då felet blev uppenbart; om defekten redan kunde kännas igen för kunden vid en tidigare tidpunkt under normal användning, är denna tidigare tidpunkt avgörande för uppsägningstidens början. På begäran av säljaren ska en avvisad leveransartikel returneras till betalad säljarvagn. Om klagomålet är motiverat kommer säljaren att ersätta kostnaden för den billigaste fraktvägen. detta gäller inte om kostnaderna ökar eftersom leveransartikeln är på en annan plats än platsen för dess avsedda användning.

c) Om de levererade varorna trots all försiktighet uppvisar en defekt som redan fanns vid tidpunkten för risköverföringen, kommer säljaren att reparera varorna eller leverera utbytesvaror, med förbehåll för felaktiga meddelanden i rätt tid. Säljaren måste alltid ges möjlighet att tillhandahålla kompletterande prestationer inom en rimlig tidsperiod. Återkallandekrav förblir opåverkade av ovanstående förordning utan begränsning.

Om den efterföljande prestandan misslyckas kan kunden - utan att det påverkar skadeståndskrav - säga upp avtalet eller minska ersättningen.

d) Anspråk på defekter finns inte för endast obetydliga avvikelser från den överenskomna kvaliteten, för endast obetydlig försämring av användbarheten och för skador som uppstår efter överföring av risk till följd av felaktig eller försumlig hantering, särskilt felaktig lagring.

e) Kundens fordringar på grund av de utgifter som är nödvändiga för syftet med den kompletterande prestationen, i synnerhet transport-, rese-, arbetskostnads- och materialkostnader, är uteslutna om utgifterna ökar eftersom de levererade varorna sedan flyttas till en annan plats än kundens filial om inte sändningen motsvarar dess avsedda användning.

f) Köparens rätt till regress mot säljaren existerar endast i den mån köparen inte har gjort några avtal med sin kund som går utöver de rättsligt bindande fordringarna. Punkt 2.e gäller tillämpningsområdet för kundens regressrätt mot säljaren. motsvarande.

g) Om ett fel beror på säljarens fel kan kunden kräva ersättning enligt de villkor som anges i § 9.

§ 8 skadeståndsansvar på grund av oaktsamhet

 1. Säljarens skadeståndsansvar, oavsett juridiskt skäl, särskilt för omöjlighet, försening, felaktig eller felaktig leverans, avtalsbrott, fördragsbrott i avtalsförhandlingar och skadestånd begränsas i enlighet med denna § 9, i den mån det är fel i båda fallen.
 2. Säljaren är inte ansvarig i fall av enkel vårdslöshet hos hans organ, juridiska ombud, anställda eller andra ställföreträdare, såvida inte väsentliga avtalsförpliktelser bryts. Väsentligt för avtalet är skyldigheten att leverera artikeln i rätt tid, dess frihet från äganderättsfel såväl som de väsentliga defekter som påverkar dess funktionalitet eller användbarhet mer än bara obetydligt, samt rådgivnings-, skydds- och vårdnadsskyldigheter som är avsedda för att göra det möjligt för kunden att använda leveransvaran i enlighet med avtalet Målet är att skydda kundens personal och liv eller att skydda deras egendom från väsentlig skada.
 3. I den mån säljaren i grunden är ansvarig för skador i enlighet med 9 § 2 är detta ansvar begränsat till skador som säljaren förutsåg som en möjlig följd av avtalsbrott när avtalet ingicks eller som han borde ha förutsett om han hade utövat vederbörlig försiktighet. Indirekta skador och följdskador till följd av defekter i leveransartikeln är också berättigade till ersättning om sådan skada vanligtvis kan förväntas när leveransartikeln används som avsett.
 4. Ovanstående undantag och begränsningar av ansvar gäller i samma utsträckning till förmån för organ, juridiska ombud, anställda och andra ombud för säljaren.
 5. I den mån säljaren tillhandahåller allmän information eller agerar i en rådgivande egenskap och denna information eller rådgivning inte tillhör det avtalsenliga avtalade tjänsteområdet, görs detta kostnadsfritt och med undantag för ansvar.
 6. Begränsningarna i denna § 9 gäller inte säljarens ansvar på grund av uppsåtligt beteende, för garanterade egenskaper, på grund av skada på liv, kropp eller hälsa eller enligt produktansvarslagen.

§ 9 retention av titel

 1. De levererade varorna förblir säljarens egendom tills alla fordringar har betalats i sin helhet.
 2. Så länge ägandet ännu inte har övergått till honom är kunden skyldig att behandla varorna med försiktighet. Så länge ägandet ännu inte har passerat måste kunden meddela oss omedelbart skriftligen om det levererade objektet beslagtagits eller utsätts för andra ingripanden av tredje part.

§ 10 Anmärkning om konsumenttvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), som finns under www.ec.europa.eu/consumers/odr kan kallas. Vår e-postadress är: contact@conaskin.de

Vi försöker lösa alla meningsskiljaktigheter som uppstår från vårt kontrakt i godo. Dessutom finns det ingen skyldighet och ingen vilja att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskillnadskommitté.

§ 11 Diverse

 1. Detta avtal och alla rättsliga förhållanden mellan parterna är föremål för lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag för FN: s försäljningskonvention (CISG).
 2. Platsen för fullgörande av alla förpliktelser som följer av avtalsförhållandet är säljarens säte i Kiel, om inte annat anges.
 3. Om kunden är en handlare, en juridisk enhet enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, eller om han inte har en allmän behörighet i Förbundsrepubliken Tyskland, behörighetsplatsen för alla tvister som härrör från verksamheten förhållandet mellan säljaren och klienten är verksamhetsplatsen efter säljarens val Kiel för säljaren eller kundens säte. I dessa fall är dock säljarens säte i Kiel den exklusiva jurisdiktionen för rättegångar mot säljaren. Obligatoriska rättsliga bestämmelser om exklusiva jurisdiktionsställen påverkas inte av denna förordning.
 4. I den mån avtalet eller dessa allmänna leveransvillkor innehåller kryphål, ska dessa rättsligt effektiva bestämmelser anses ha överenskommits för att fylla dessa kryphål, vilka avtalspartnerna skulle ha kommit överens om i enlighet med de ekonomiska målen för avtalet och syftet med dessa allmänna villkor om de hade känt till kryphålen.

Slutet på de allmänna villkoren

[Gzd_complaints]