Regulamin

Warunki korzystania

firmy CONASKIN GmbH
Schauenburgerstr. 116
D-24118 Kilonia
Niemcy

("Sprzedawca")

§ zakres 1

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do konsumentów i firm. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.
 2. Wszystkie dostawy, usługi i oferty sprzedającego realizowane są wyłącznie w oparciu o niniejsze ogólne warunki. Stanowią one część wszystkich umów, które sprzedawca zawiera ze swoimi partnerami umownymi (zwanymi dalej również „nabywcą” lub „klientem”) na oferowane przez niego dostawy lub usługi.
 3. Warunki handlowe klienta lub osób trzecich obowiązują tylko wtedy, gdy sprzedawca zgadza się na ich ważność na piśmie w każdym indywidualnym przypadku.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

 1. Wszystkie oferty sprzedającego podlegają zmianom i są niewiążące, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony termin akceptacji. Sprzedający może przyjmować zamówienia lub prowizje w ciągu czternastu dni od ich otrzymania.
 2. Pisemna umowa kupna zawierająca niniejsze ogólne warunki handlowe, która powstaje na podstawie pisemnego zamówienia klienta i pisemnego potwierdzenia zamówienia sprzedającego, ma decydujące znaczenie dla stosunku prawnego między sprzedającym a klientem. Umowa kupna w pełni odzwierciedla wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami umowy dotyczące przedmiotu umowy. Przyrzeczenia ustne złożone przez sprzedającego przed zawarciem niniejszej umowy nie są prawnie wiążące, a ustne porozumienia między stronami umowy zostają zastąpione umową pisemną, chyba że wyraźnie zaznaczą, że będą nadal obowiązywać.
 3. Uzupełnienia i zmiany zawartych umów, w tym niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw, wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej, chyba że w indywidualnych przypadkach została zawarta wyraźna, indywidualna umowa.
 4. Do zachowania formy pisemnej wystarczy przekaz telekomunikacyjny, w szczególności faksem lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem przesłania kopii podpisanego oświadczenia.

§ 3 ceny i płatność

 1. Ceny dotyczą zakresu usług i dostawy podanych w potwierdzeniu zamówienia. Podane ceny są cenami końcowymi w EURO, w tym ustawowym podatkiem od sprzedaży i innymi składnikami ceny oraz, w przypadku wysyłki na terenie Niemiec, zawierają koszty wysyłki.
 2. Płatność ceny zakupu dokonywana jest przelewem bankowym, PayPal, poleceniem zapłaty lub kartą kredytową (VISA lub MasterCard) według uznania klienta.
 3. Płatności na podstawie faktury oferujemy wyłącznie na podstawie odrębnej umowy. W takim przypadku płatność dokonywana jest przelewem bankowym (Förde Sparkasse Kiel, IBAN DE72 2105 0170 1001 9591 03, BIC NOLADE21KIE). O ile nie uzgodniono inaczej, cena zakupu musi być zapłacona na podstawie faktury bez potrąceń w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. O terminie płatności decyduje data otrzymania przez sprzedawcę. Jeżeli klient nie odpowie na pisemne upomnienie sprzedającego, które musi być udzielone z rozsądnym okresem karencji, zaległe kwoty podlegają oprocentowaniu od dnia upływu tego terminu wraz z odsetkami za zwłokę według stawki ustawowej (§ 288 BGB); dochodzenie wyższych odsetek i dalszych szkód w przypadku zwłoki pozostaje nienaruszone. Sprzedającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy i żądania wydania dostarczonego towaru.

§ 4 Potrącenie i prawo zatrzymania

Klient jest uprawniony do potrącenia roszczeń wzajemnych lub skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne jest bezsporne lub zostało prawnie ustalone.

§ 5 dostawa i czas dostawy

 1. Terminy i terminy dostaw i usług obiecanych przez sprzedającego są zawsze przybliżone, chyba że wyraźnie obiecano lub uzgodniono określony termin lub datę. Jeżeli uzgodniono wysyłkę, terminy dostaw i terminy dostaw odnoszą się do czasu przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecono transport. O ile nie zaznaczono inaczej, wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu dwóch dni roboczych od wysłania potwierdzenia zamówienia. Sposób wysyłki i opakowanie podlegają dyskrecjonalnemu uznaniu sprzedawcy.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, o ile są one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (np. wszelkiego rodzaju zakłócenia operacyjne, trudności w pozyskiwaniu materiałów lub energii , opóźnienia w transporcie, strajki, legalne lokauty, Brak siły roboczej, energii lub surowców, trudności z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń urzędowych, czynności urzędowych lub brak, nieprawidłowej lub opóźnionej dostawy przez dostawców), za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudnią lub uniemożliwią Sprzedawcy dostawę lub świadczenie, a przeszkoda ta nie jest tylko przejściowa, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku tymczasowych przeszkód terminy dostawy lub usługi są przedłużane lub terminy dostawy lub usługi są przesunięte o okres utrudnienia plus rozsądny okres rozruchu. Jeżeli w wyniku opóźnienia nie można oczekiwać od klienta przyjęcia dostawy lub usługi, może odstąpić od umowy poprzez niezwłoczne pisemne oświadczenie skierowane do sprzedawcy.
 3. Sprzedający jest uprawniony do dostaw częściowych tylko wtedy, gdy częściowa dostawa może być wykorzystana przez klienta w ramach przewidzianego w umowie celu, dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona, a klient nie poniesie żadnych znaczących dodatkowych prac lub dodatkowych kosztów (chyba że sprzedawca deklaruje chęć poniesienia tych kosztów).
 4. Jeśli sprzedający zalega z dostawą lub usługą lub jeśli dostawa lub usługa stają się z jakiegokolwiek powodu niemożliwe, odpowiedzialność sprzedającego za szkody jest ograniczona zgodnie z punktem 9 niniejszych Ogólnych Warunków Dostaw.

§ 6 Przejście ryzyka przy wysyłce

 1. W przypadku konsumentów obowiązują przepisy prawa.
 2. Dla przedsiębiorców obowiązuje: Ryzyko przechodzi na klienta najpóźniej z chwilą przekazania przedmiotu dostawy spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej wyznaczonej do realizacji wysyłki. Przesyłka będzie ubezpieczona przez sprzedawcę od kradzieży, stłuczenia, transportu, pożaru i zalania lub innego ryzyka podlegającego ubezpieczeniu wyłącznie na wyraźne życzenie klienta i na jego koszt.

§ 7 Gwarancja i wady

 1. Do konsumentów mają zastosowanie przepisy ustawowe.
 2. Do przedsiębiorców mają zastosowanie przepisy ustawowe, chyba że poniżej określono inaczej:

a) Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dostawy. Okres ten nie ma zastosowania do roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub z powodu umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez sprzedawcę lub jego pełnomocników, które przedawniają się zgodnie z przepisami ustawowymi.

b) Dostarczony towar należy dokładnie zbadać natychmiast po dostarczeniu do klienta lub wyznaczonej przez niego osoby trzeciej. W przypadku oczywistych wad lub innych wad, które można by było rozpoznać po natychmiastowym, starannym zbadaniu, uważa się je za zatwierdzone przez kupującego, jeżeli sprzedający nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o wadach w ciągu siedmiu dni roboczych od dostawy. W odniesieniu do innych wad przedmioty dostawy uważa się za zatwierdzone przez kupującego, jeżeli sprzedający nie otrzyma zawiadomienia o wadach w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu, w którym wada stała się widoczna; jeśli wada była już wcześniej rozpoznawalna przez klienta podczas normalnego użytkowania, ten wcześniejszy moment jest decydujący dla rozpoczęcia okresu wypowiedzenia. Na żądanie sprzedającego odrzucony przedmiot dostawy ma zostać zwrócony do opłaconego przewozu sprzedającego. W przypadku zasadności reklamacji sprzedawca zwróci koszt najtańszej trasy wysyłki; nie ma to zastosowania, jeżeli koszty wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce jego przeznaczenia.

c) Jeżeli mimo dołożenia należytej staranności dostarczony towar wykazuje wadę, która istniała już w momencie przejścia ryzyka, sprzedawca naprawi towar lub dostarczy towar zastępczy, z zastrzeżeniem terminowego zgłoszenia wad. Sprzedającemu należy zawsze zapewnić możliwość świadczenia uzupełniającego w rozsądnym terminie. Powyższe przepisy nie mają wpływu na roszczenia regresowe bez ograniczeń.

W przypadku niepowodzenia późniejszego wykonania Klient może - bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych - odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie.

d) Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku tylko nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku tylko nieznacznego naruszenia użyteczności oraz w przypadku uszkodzeń powstałych po przejściu ryzyka w wyniku nieprawidłowej lub niedbałej obsługi , w szczególności niewłaściwe przechowywanie.

e) Roszczenia klienta z tytułu wydatków niezbędnych do wykonania świadczenia uzupełniającego, w szczególności kosztów transportu, podróży, pracy i materiałów, są wykluczone, jeżeli koszty wzrosną, ponieważ dostarczone towary zostaną następnie przeniesione w inne miejsce niż miejsce klienta oddziału, chyba że przesyłka odpowiada jej przeznaczeniu.

f) Prawo regresu kupującego wobec sprzedającego istnieje tylko wtedy, gdy kupujący nie zawarł ze swoim klientem żadnych umów, które wykraczają poza ustawowo obowiązkowe roszczenia z tytułu wad. Paragraf 2.e. dotyczy zakresu prawa regresu klienta wobec sprzedawcy. odpowiedni.

g) Jeżeli wada powstała z winy sprzedawcy, klient może żądać odszkodowania na warunkach określonych w § 9.

§ 8 odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniedbaniem

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy, niezależnie od przyczyny prawnej, w szczególności za niemożność, opóźnienie, wadliwą lub nieprawidłową dostawę, naruszenie umowy, naruszenie obowiązków w negocjacjach umownych oraz delikt, jest ograniczona zgodnie z niniejszym § 9, o ile jest wina w każdym przypadku.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zwykłego zaniedbania ze strony jego organów, przedstawicieli prawnych, pracowników lub innych pośredników, chyba że doszło do naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Istotnym dla umowy jest zobowiązanie do terminowego dostarczenia przedmiotu dostawy, jego wolne od wad prawnych, a także tych wad materialnych, które wpływają na jego funkcjonalność lub użyteczność bardziej niż tylko w nieznacznym stopniu, a także obowiązki doradcze, ochronne i dozorowe, które mają na celu: umożliwienie klientowi korzystania z przedmiotu dostawy zgodnie z umową Celem jest ochrona życia i zdrowia personelu klienta lub zabezpieczenie jego mienia przed znacznym uszkodzeniem.
 3. O ile sprzedawca ponosi podstawową odpowiedzialność za szkody zgodnie z § 9 ust. 2, odpowiedzialność ta jest ograniczona do szkód, które sprzedawca przewidział jako możliwą konsekwencję naruszenia umowy w momencie jej zawierania lub które powinien był przewidzieć, gdyby dołożył należytej staranności. Szkody pośrednie i szkody następcze wynikające z wad przedmiotu dostawy również kwalifikują się do odszkodowania tylko wtedy, gdy takich szkód można się zwykle spodziewać, gdy przedmiot dostawy jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie na rzecz organów, przedstawicieli prawnych, pracowników i innych pośredników sprzedającego.
 5. W zakresie, w jakim sprzedawca udziela ogólnych informacji lub działa w charakterze doradczym, a te informacje lub porady nie należą do zakresu usług należnych mu w umowie, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 6. Ograniczenia zawarte w niniejszym § 9 nie dotyczą odpowiedzialności sprzedawcy wynikającej z umyślnego zachowania, za gwarantowane cechy, z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.

§ Zastrzeżenie własności 9

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania wszelkich roszczeń.
 2. Dopóki własność nie przeszła na niego, klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem. Dopóki własność nie przeszła jeszcze, klient musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, jeśli dostarczony przedmiot zostanie zajęty lub narażony na inne ingerencje osób trzecich.

§ 10 Uwaga dotycząca rozstrzygania sporów konsumenckich

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), którą można znaleźć pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr można zadzwonić. Nasz adres e-mail to: contact@conaskin.de

Wszelkie różnice zdań wynikające z naszej umowy staramy się rozstrzygać polubownie. Ponadto nie ma obowiązku ani chęci uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

§ 11 Różne

 1. Niniejsza umowa i wszystkie stosunki prawne między stronami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży (CISG).
 2. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest siedziba sprzedającego w Kilonii, o ile nie określono inaczej.
 3. Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub jeśli nie ma ogólnej jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec, miejsce jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z prowadzonej działalności stosunkiem pomiędzy sprzedającym a klientem jest według wyboru sprzedającego miejsce prowadzenia działalności Kiel sprzedającego lub siedziba klienta. W takich przypadkach wyłącznym miejscem rozstrzygania pozwów przeciwko sprzedającemu jest jednak siedziba sprzedającego w Kilonii. Niniejsze rozporządzenie nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących wyłącznych miejsc jurysdykcji.
 4. O ile umowa lub niniejsze Ogólne warunki dostawy zawierają luki, te prawnie obowiązujące postanowienia uważa się za uzgodnione w celu uzupełnienia tych luk, które partnerzy umowy uzgodniliby zgodnie z ekonomicznymi celami umowy i celem niniejszych Ogólnych Warunków, gdyby znali luki.

Koniec warunków ogólnych

[Gzd_complaints]