*** HOUD ER REKENING MEE DAT! Helaas kunnen we van 17.05 tot 29.05.2024 juli XNUMX geen goederen verzenden! ***

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

van CONASKIN GmbH
Schauburgerstr. 116
D-24118 Kiel
Duitsland

("Verkoper")

§ 1 scope

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op consumenten en bedrijven. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 2. Alle leveringen, diensten en aanbiedingen door verkoper geschieden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Deze maken deel uit van alle overeenkomsten die de verkoper sluit met zijn contractpartners (hierna ook "koper" of "opdrachtgever" genoemd) voor de door hem aangeboden leveringen of diensten.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn alleen van toepassing indien de verkoper per geval schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

§ 2 Aanbieding en sluiting van het contract

 1. Alle aanbiedingen van de verkoper zijn onder voorbehoud en vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend zijn aangemerkt of een bepaalde aanvaardingstermijn bevatten. De verkoper kan bestellingen of commissies binnen veertien dagen na ontvangst aanvaarden.
 2. De schriftelijke koopovereenkomst inclusief deze algemene voorwaarden, die tot stand komt door de schriftelijke bestelling van de klant en de schriftelijke orderbevestiging van de verkoper, is bepalend voor de rechtsverhouding tussen de verkoper en de klant. Het koopcontract weerspiegelt volledig alle afspraken tussen de contractpartijen over het onderwerp van het contract. Mondelinge toezeggingen die voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst door de verkoper zijn gedaan, zijn niet juridisch bindend en mondelinge afspraken tussen de contractpartijen worden vervangen door de schriftelijke overeenkomst, tenzij hierin uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze van toepassing blijven.
 3. Aanvullingen en wijzigingen op de gemaakte afspraken, waaronder deze Algemene Leveringsvoorwaarden, dienen schriftelijk te geschieden om van kracht te zijn, tenzij in individuele gevallen een uitdrukkelijke individuele afspraak is gemaakt.
 4. Telecommunicatietransmissie, met name per fax of e-mail, is voldoende om de schriftelijke vorm te behouden, op voorwaarde dat de kopie van de ondertekende verklaring wordt verzonden.

§ 3 prijzen en betaling

 1. De prijzen gelden voor de omvang van de diensten en leveringen vermeld in de orderbevestiging. De prijzen zijn eindprijzen in EURO inclusief wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten en, voor verzending binnen Duitsland, inclusief verzendkosten.
 2. Betaling van de aankoopprijs geschiedt naar keuze van de klant per bankoverschrijving, PayPal, automatische incasso of creditcard (VISA of MasterCard).
 3. Wij bieden alleen betaling op factuur aan op basis van een aparte overeenkomst. In dit geval vindt de betaling plaats via overschrijving (Förde Sparkasse Kiel, IBAN DE72 2105 0170 1001 9591 03, BIC NOLADE21KIE). Tenzij anders overeengekomen, dient de koopprijs zonder enige aftrek binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op factuur te worden voldaan. De datum van ontvangst door de verkoper is bepalend voor de datum van betaling. Als de klant niet reageert op een schriftelijke aanmaning van de verkoper, die moet worden gegeven met een redelijke uitstelperiode, zijn de openstaande bedragen vanaf de datum waarop de termijn verstrijkt rente verschuldigd met vertragingsrente tegen de wettelijke rente (§ 288 BGB); de vordering van hogere rente en verdere schade bij wanbetaling blijft onaangetast. De verkoper heeft ook het recht om zich terug te trekken uit het contract en de teruggave van de geleverde goederen te eisen.

§ 4 Verrekening en retentierechten

De opdrachtgever is slechts bevoegd tot verrekening met tegenvorderingen of tot uitoefening van een retentierecht indien zijn tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld.

§ 5 levering en levertijd

 1. Door verkoper toegezegde termijnen en data voor leveringen en diensten gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of datum is toegezegd of overeengekomen. Indien verzending is overeengekomen, hebben leveringstermijnen en leveringsdata betrekking op het tijdstip van overhandiging aan de expediteur, vervoerder of andere met het transport belaste derde. Tenzij anders vermeld, vindt de verzending plaats binnen twee werkdagen nadat de orderbevestiging is verzonden. De verzendmethode en de verpakking zijn onderworpen aan de plichtsgetrouwe discretie van de verkoper.
 2. De verkoper is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering voor zover deze het gevolg zijn van overmacht of andere gebeurtenissen die niet voorzienbaar waren op het moment dat het contract werd gesloten (bijv. operationele storingen van welke aard dan ook, moeilijkheden bij de aankoop van materiaal of energie , transportvertragingen, stakingen, geoorloofde uitsluitingen, gebrek aan mankracht, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige officiële vergunningen, officiële maatregelen of het ontbreken van, foutieve of laattijdige levering door leveranciers) waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of dienst aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken voor de verkoper en de belemmering niet alleen van tijdelijke duur is, heeft de verkoper het recht om zich terug te trekken uit het contract. In het geval van tijdelijke belemmeringen worden de leverings- of servicetermijnen verlengd of de leverings- of servicedata uitgesteld met de periode van de belemmering plus een redelijke opstartperiode. Indien van de klant als gevolg van de vertraging niet kan worden verwacht dat hij de levering of dienst in ontvangst neemt, kan hij de overeenkomst ontbinden door middel van een onmiddellijke schriftelijke verklaring aan de verkoper.
 3. De verkoper is slechts gerechtigd tot deelleveringen indien de deellevering door de klant kan worden gebruikt in het kader van het contractueel beoogde doel, de levering van de resterende bestelde goederen is verzekerd en de klant geen noemenswaardige extra inspanningen of kosten maakt zoals een resultaat (tenzij de verkoper zich bereid verklaart deze kosten te dragen).
 4. Indien de verkoper in gebreke blijft bij een levering of dienst of indien een levering of dienst om welke reden dan ook onmogelijk wordt, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade beperkt in overeenstemming met artikel 9 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

§ 6 Risico-overgang bij verzending

 1. Voor consumenten gelden de wettelijke bepalingen.
 2. Voor ondernemers geldt: Het risico gaat uiterlijk over op de klant bij overhandiging van het leveringsvoorwerp aan de expediteur, vervoerder of andere derde die is aangewezen om de verzending uit te voeren. De verzending wordt door de verkoper slechts op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zijn rekening verzekerd tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico's.

§ 7 Garantie en defecten

 1. Voor consumenten gelden de wettelijke regels.
 2. Voor ondernemers gelden de wettelijke regelingen, tenzij hieronder anders is aangegeven:

a) De garantieperiode is 12 maanden vanaf levering. Deze termijn is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verkoper of zijn plaatsvervangende agenten, die verjaard zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

b) De geleverde goederen dienen onmiddellijk na levering aan de klant of aan een door hem aangewezen derde zorgvuldig te worden onderzocht. Duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijk en zorgvuldig onderzoek herkenbaar zouden zijn geweest, worden geacht door de koper te zijn goedgekeurd indien de verkoper niet binnen zeven werkdagen na levering een schriftelijke kennisgeving van gebreken heeft ontvangen. Met betrekking tot overige gebreken worden de leveringsartikelen geacht door de koper te zijn goedgekeurd, indien de verkoper de melding van gebreken niet heeft ontvangen binnen zeven werkdagen na het moment waarop het gebrek zich heeft voorgedaan; indien het gebrek bij normaal gebruik al eerder voor de klant herkenbaar was, is dit eerdere tijdstip bepalend voor het ingaan van de opzegtermijn. Op verzoek van de verkoper moet een afgewezen leveringsartikel franco aan de verkoper worden geretourneerd. Als de klacht gegrond is, vergoedt de verkoper de kosten van de goedkoopste verzendroute; dit geldt niet als de kosten stijgen doordat de leveringszaak zich op een andere plaats bevindt dan de plaats van bestemming.

c) Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen dat reeds bestond op het moment van risico-overgang, zal verkoper de goederen herstellen of vervangende goederen leveren, mits tijdige melding van gebreken. De verkoper moet altijd in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn aanvullende prestatie te leveren. Regresvorderingen blijven onbeperkt door de bovenstaande regeling onaangetast.

Als de nakoming achteraf mislukt, kan de klant - onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding - de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verlagen.

d) Aanspraken op gebreken bestaan ​​niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid en bij schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling , in het bijzonder onjuiste opslag.

e) Vorderingen van de klant vanwege de kosten die nodig zijn voor de aanvullende prestatie, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten als de kosten stijgen omdat de geleverde goederen vervolgens naar een andere locatie dan die van de klant worden verplaatst vestiging tenzij de zending overeenkomt met het beoogde gebruik.

f) Het verhaalsrecht van de koper op de verkoper bestaat slechts voor zover de koper met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijk verplichte aanspraken op gebreken. Lid 2.e is van toepassing op de omvang van het verhaalsrecht van de klant op de verkoper. overeenkomend.

g) Als een defect te wijten is aan de schuld van de verkoper, kan de klant schadevergoeding eisen onder de voorwaarden vermeld in § 9.

§ 8 aansprakelijkheid voor schade door nalatigheid

 1. De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, ongeacht de wettelijke reden, in het bijzonder voor onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, schending van verplichtingen bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad is beperkt in overeenstemming met deze § 9, voor zover het een fout in elk geval.
 2. De verkoper is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, tenzij er sprake is van schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentieel voor het contract zijn de verplichting tot tijdige levering van het leveringsvoorwerp, de vrijwaring van eigendomsgebreken evenals die materiële gebreken die de functionaliteit of bruikbaarheid meer dan slechts onbeduidend beïnvloeden, evenals advies-, beschermings- en bewaarverplichtingen die bedoeld zijn om de klant in staat te stellen het leveringsvoorwerp te gebruiken in overeenstemming met het contract. Het doel is het leven en de ledematen van het personeel van de klant te beschermen of hun eigendommen te beschermen tegen aanzienlijke schade.
 3. Voor zover de verkoper overeenkomstig 9, lid 2, hoofdelijk aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een contractbreuk heeft voorzien of die hij had moeten voorzien als hij zorgvuldigheid betracht. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken aan het leveringsvoorwerp komen eveneens alleen voor vergoeding in aanmerking indien dergelijke schade typisch te verwachten is bij gebruik van het leveringsvoorwerp.
 4. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten gunste van de organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangende agenten van de verkoper.
 5. Voor zover de verkoper algemene informatie verstrekt of adviserend optreedt en deze informatie of dit advies niet behoort tot de contractueel overeengekomen omvang van de door hem verschuldigde diensten, geschiedt dit kosteloos en met uitsluiting van enige aansprakelijkheid.
 6. De beperkingen van deze § 9 zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de verkoper wegens opzettelijk gedrag, voor gegarandeerde eigenschappen, wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid of volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

§ 9 eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, is de klant verplicht de goederen met zorg te behandelen. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, dient de klant ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien de geleverde zaak in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen door derden wordt blootgesteld.

§ 10 Opmerking over de beslechting van consumentengeschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), te vinden onder: www.ec.europa.eu/consumers/odr oproepbaar is. Ons e-mailadres is: contact@conaskin.de

Wij proberen eventuele meningsverschillen die voortvloeien uit ons contract in der minne op te lossen. Bovendien is er geen verplichting en geen bereidheid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

§ 11 Diversen

 1. Dit contract en alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-koopverdrag (CISG).
 2. De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is de maatschappelijke zetel van de verkoper in Kiel, tenzij anders vermeld.
 3. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, of indien hij geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft, de bevoegde rechtbank voor eventuele geschillen die voortvloeien uit het bedrijf relatie tussen de verkoper en de klant is de vestigingsplaats naar keuze van de verkoper Kiel van de verkoper of de zetel van de klant. In deze gevallen is de statutaire zetel van de verkoper in Kiel echter de exclusieve bevoegde rechtbank voor rechtszaken tegen de verkoper. Dwingende wettelijke bepalingen over exclusieve bevoegde rechtbanken blijven onaangetast door deze verordening.
 4. Voor zover het contract of deze algemene leveringsvoorwaarden lacunes bevatten, worden die rechtsgeldige bepalingen geacht te zijn overeengekomen om deze lacunes op te vullen, die de contractpartners zouden zijn overeengekomen volgens de economische doelstellingen van het contract en het doel van deze algemene voorwaarden indien zij van de lacunes op de hoogte waren geweest.

Einde van de algemene voorwaarden

[Gzd_complaints]